Sjedište: Vidikovac 7, 52100 Pula / Radno vrijeme: 7:00 – 15:00 / Telefonsko naručivanje: 9:30 – 13:00
052 223 594
info@dczr-veruda.hr

Rana intervencija

Created with Sketch.

ŠTO JE TO RANA INTERVENCIJA?

Rana intervencija (RI) je organizirana i provođena habilitacija i zaštita djece prema recentnim znanstvenim spoznajama. Cilj RI je da se teškoće svedu na najmanju moguću mjeru.

Rano djetinjstvo je najkritičnije razdoblje u životu čovjeka jer se tada stvaraju temelji za cjelokupni budući razvoj. Znanstvena istraživanja potvrđuju tezu da je u djece kod kojih postoji određena sumnja za razvojno kašnjenje od iznimne važnosti započeti pravodobno sa programom „RI“. Mozak je u tom periodu života izrazito plastičan te se uz edukacijsko-rehabilitacijsku intervenciju kompenziraju nastala strukturalna oštećenja te preostali zdravi neuroni preuzimaju moguću funkciju oštećenih neurona.

U naš program rane intervencije uključuju se djeca sa područja Istarske županije koja su rođena sa faktorima rizika, te sva djeca u dobi od 0 do 7 godina kod koje su uočena odstupanja u razvoju. Neurorazvojni tretman po potrebi započinje već u prvim danima života na Dječjem odjelu OB Pula. Po izlasku iz bolnice rad se nastavljala u našem Centru.

RANA INTERVENCIJA U NAŠEM CENTRU UKLJUČUJE DIJETE, NJEGOVE RODITELJE, OBITELJ I ŠIRU OKOLINU

Multidisciplinarnim pristupom određuje se plan podrške za dijete i obitelj te započinje sa implementacijom edukacijsko- rehabilitacijskih postupaka. Naš tim stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom upravo na ovom području rada, sastavljen je od magistrice edukacijske rehabilitacije, magistrice logopedije, psihologa, neurorazvojnog Bobath terapeuta, senzornog terapeuta te liječnika pedijatra i fizijatra.

Program se temelji na dijagnostičkoj, razvojnoj i obrazovnoj procjeni djetetovih potencijala i potreba te je definiran u Individualnom planu i programu. Podrazumijeva balans i plansko vođenje cjelokupnog tima stručnjaka koji ga poslije provode individualno prilagođavajući sredstva i aktivnosti djetetu. Roditeljima se pruža podrška u smislu edukacije, prezentacije provođenja aktivnosti te u obliku savjetovanja od strane cijelog stručnog tima. Provodi se konstantna opservacija i evaluacija programa.

NAŠ SUSTAV RANE INTERVENCIJE OBUHVAĆA:

  • Poticanje motoričkog razvoja dojenčadi kroz provođenje neurorazvojnog tretmana prema Bobath konceptu
  • Baby handling (smišljeno bavljenje djece u aktivnostima nošenja, spavanja, oblačenja, hranjenja i igranja)
  • Stimulacija razvoja fine motorike, spoznaje, percepcije kroz edukacijko rehabiolitacijski rad (primjena metode funkcionalnog učenja)
  • Stimulacija razvoja rane komunikacije i govora kroz logopedske tretmane
  • Program senzorne integracije
  • Poticanje emocionalnog razvoja (individualno praćenje od strane psihologa)