Sjedište: Vidikovac 7, 52100 Pula / Radno vrijeme: 7:00 – 15:00 / Telefonsko naručivanje: 9:30 – 13:00
052 223 594
info@dczr-veruda.hr

O nama

Created with Sketch.

TKO SMO?
Centar za rehabilitaciju Veruda Pula javna je ustanova koja provodi dijagnostiku, ranu habilitaciju i rehabilitaciju djece, mladeži i odraslih osoba sa motoričkim poremećajima, intelektualnim poteškoćama, poremećajima pažnje i koncentracije, oštećenjem govora te drugim posebnim potrebama.

Naše korisnike u rastu i razvoju prate pedijatar i fizijatar, psiholog, logopedi, fizioterapeuti – NRT terapeuti, te magistre edukacijske rehabilitacije kao nositelji programa.

Ova ustanova pruža optimalne uvjete za rehabilitaciju, edukaciju te odgoj i obrazovanje djece sa teškoćama u razvoju na području naše županije.

Naš centar ima tradiciju staruviše od 40  godina. Nastali smo iz Udruge roditelja djece oboljele od cerebralne paralize.Kao plod dugogodišnjeg rada i iskustva naših stručnjaka, Centar je u ožujku 2000. godine prerastao u Dom za djecu, mladež i odrasle osobe s cerebralnom paralizom. Nekoliko godina kasnije postajemo Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda, Pula.

Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula pruža usluge kroz svakodnevne i povremene programe, a korisnici su djeca rane i predškolske dobi koja odstupaju u neuromotornom i psihomotornom razvoju, djeca školske dobi sa minimalnim neurološkim odstupanjima i motoričkim teškoćama u razvoju te odrasle osobe s motoričkim i utjecajnim teškoćama u razvoju. Također obuhvaćena su djeca rane i predškolske dobi s oštećenjem vida i sluha te djeca sa dodatnim senzornim oštećenjima. Višestruke teškoće uključuju motoričke, kognitivne, komunikacijske te teškoće senzoričke integracije.

Socijalne usluge Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda-Pula pružaju se kroz svakodnevne i povremene programe. Usluge koje Dnevni centar svakodnevno pruža svojim korisnicima, grupirane su na osnovne programske sadržaje te specifične edukacijsko- (re)habilitacijske postupke. Time se programi diferenciraju s obzirom na specifičnosti potreba djece kod kojih se različite vrste poteškoća javljaju izolirano ili udruženo: poteškoće u komunikaciji i govoru, motoričke poteškoće, teškoće senzorne obrade i integracije.

STRUČNI TIM
StručnI timovi našeg našeg Centra odlikuju se timskom suradnjom. Čine ih magistre edukacijske rehabilitacije, logopedija, psiholozi, fizioterapeuti te liječnici specijalisti pedijatrije i fizijatarije. Svaki naš stručni radnik dodatno se educirao za dodatno usko područje djelovanja pa tako korisnicima nudimo širok spektar rehabilitacijskih tretmana kao što su: senzorna integracija, Brain gym, neurorazvojna terapija po Bobath metodi, metoda funkcionalnog učenja, asistivna tehnologija uz programe augmentativne i alternativne komunikacije, PECS tehnika…

U svom radu stručni timovi poštuju profesionalnu etiku i štite interese korisnika.