TKO SMO?
Centar za rehabilitaciju Veruda Pula javna je ustanova koja provodi dijagnostiku, ranu habilitaciju i rehabilitaciju djece, mladeži i odraslih osoba sa motoričkim poremećajima, intelektualnim poteškoćama, poremećajima pažnje i koncentracije, oštećenjem govora te drugim posebnim potrebama.

Naše korisnike u rastu i razvoju prate pedijatar i fizijatar, psiholog, logopedi, fizioterapeuti – NRT terapeuti, te magistre edukacijske rehabilitacije kao nositelji programa.

Ova ustanova pruža optimalne uvjete za rehabilitaciju, edukaciju te odgoj i obrazovanje djece sa teškoćama u razvoju na području naše županije.

Naš centar ima tradiciju staru 37 godina. Nastali smo iz Udruge roditelja djece oboljele od cerebralne paralize.Kao plod dugogodišnjeg rada i iskustva naših stručnjaka, Centar je u ožujku 2000. godine prerastao u Dom za djecu, mladež i odrasle osobe s cerebralnom paralizom. Nekoliko godina kasnije postajemo Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda, Pula.

STRUČNI TIM
StručnI timovi našeg našeg Centra odlikuju se timskom suradnjom. Čine ih magistre edukacijske rehabilitacije, logopedija, psiholozi, fizioterapeuti te liječnici specijalisti pedijatrije i fizijatarije. Svaki naš stručni radnik dodatno se educirao za dodatno usko područje djelovanja pa tako korisnicima nudimo širok spektar rehabilitacijskih tretmana kao što su: senzorna integracija, Brain gym, neurorazvojna terapija po Bobath metodi, metoda funkcionalnog učenja, asistivna tehnologija uz programe augmentativne i alternativne komunikacije, PECS tehnika…

U svom radu stručni timovi poštuju profesionalnu etiku i štite interese korisnika.