ODJEL ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI I REHABILITACIJU

Odjel se djeli na: Odsjek za djecu predškolske dobi i Odsjek za medicinsku i psihosocijalnu rehabilitaciju.

ODSJEK ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI

 • odgojno obrazovni program za djecu predškolske dobi
 • fizikalna terapija prema Bobath konceptu
 • logopedski tretman
 • edukacijsko rehabilitacijski tretman
 • terapija senzorne integracije
 • usluge psihologa (rad s djecom i roditeljima)
 • praćenje od strane liječnika specijalista pedijatrije i fizijatrije

ODSJEK ZA MEDICINSKU I PSIHOSOCIJALNU REHABILITACIJU

 • dijagnostička opservacija
 • rana intervencija
 • neurorazvojna terapija
 • edukacijsko rehabilitacijski tretman
 • logopedski tretman
 • psihološko praćenje i savjetovanje (rad s roditeljima i djecom)
 • praćenje od strane liječnika specijalista pedijatrije i fizijatrije