ODSJEK ZA MEDICINSKU HABILITACIJU, REHABILITACIJU I PSIHOSOCIJALNU PODRŠKU

Usluge pružane putem odsjeka:

 • rana intervencija
 • procjena, praćenje i poticanje motornog razvoja
 • neurorazvojna terapija
 • terapija senzorne integracije
 • dijagnostička opservacija i timska procjena djece predškolske dobi
 • edukacijska rehabilitacija
 • logopedski tretman
 • rad s roditeljima
 • psihološko savjetovanje roditelja
 • praćenje djece od strane psihologa
 • specijalističko praćenje od strane liječnika pedijatra i fizijatra, vanjskih suradnika